Adatvédelmi tájékoztató

Jelen dokumentum tájékoztatást nyújt a Hovány-Carlion Kft. által végzett adatkezelési tevékenységekről.

Kérjük szíveskedjen figyelmesen elolvasni jelen tájékoztatót és amennyiben adatainak kezelésének vonatkozásában kérdése, észrevétele merülne fel, úgy vegye fel a kapcsolatot a adatvedelem@hovany.hu elektronikus elérhetőségen.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, továbbiakban GDPR rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

1. Adatkezelő elérhetőségei

Neve: Hovány-Carlion Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 81.
Vezető tisztségviselő: Karmazsin Sándor

Adatvédelmi felelős    

Telefon száma: +36 30 / 539-6125

Elektronikus elérhetősége: adatvedelem@hovany.hu


2. Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja,
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak,
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 10. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 11. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

3. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”), gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”),
 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),
 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”), tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”),
 4. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 5. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

 

4. Kezelt adatok kör, célja, jogalapja, valamint azok megőrzésének ideje:

 

4.1. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

-          az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

-          az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

-          az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

-          az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

-          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. (GDPR 6.cikk)

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 

4.2. Ajánlatadás

Cél: Új valamint használt gépjármű vásárláshoz, bérléshez illetve alkatrész vásárláshoz kapcsolódó ajánlat átadásához szükséges személyes adatok kezelése. Adatait kizárólag akkor kerülnek rögzítésre, amennyiben telefonon, elektronikus elérhetőségen vagy személyesen ajánlatot kér és hozzájáruló nyilatkozaton hozzájárul adatai kezeléséhez.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Kezelt adatok köre: Ajánlatkérésnél megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok;

Tárolási időtartam: Amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az utolsó kiadott ajánlatottól számított 8 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? : Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.3. Marketing célú megkeresés

Cél: A Hovány-Carlion Kft. által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatók továbbá forgalmazott termékekről szóló reklámanyagokra vonatkozó tájékoztatások megküldése.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

Kezelt adatok köre: A megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefon, postai cím), valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok, korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája.

Tárolási időtartam: érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? : Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.4. Kárrendezés

Cél: Az érintett által adott kárrendezési eljárás megbízás keretében történő teljesítése.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: A kárbejelentő nyomtatványon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a vezetői engedéllyel, a gépkocsival és a káreseménnyel kapcsolatos adatok;

Tárolási időtartam: Szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. 

Számlázási adatokat a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év

A számlázási adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.5. Gépjárműbérlés

Cél: A kölcsönzésre, illetve a bérlésre vonatkozó szerződés dokumentálása, esetleges kárrendezési eljárások, büntetés rendezési eljárások, visszaélésszerű használat továbbá egyéb a gépjármű bérlése vonatkozásában felmerül műveletek esetében kezeljük az érintett személyes adatait.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése

Kezelt Adatok köre: Bérlésnél a bérleti szerződésben megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, a bérelt gépjármű adatai, átadáskori/visszavételkori állapotra vonatkozó és számlázással kapcsolatos adatok.

Tárolási időtartam: Szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi.

Számlázási adatokat a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év

A számlázási adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? : Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.6. Próbaútra történő jelentkezés

Cél: Az érintett a megvásárolni kívánt gépjármű kipróbálás okán esetlegesen fellépő kárrendezési, büntetési rendezési eljárások egyéb a próbaút során felmerülő műveletek esetében.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Kezelt Adatok köre: Tesztvezetésre jelentkező vonatkozásában név, születési hely, idő, lakcím, jogosítvány száma, jogosítvány érvényessége, jogosítvány kategóriája, kelt, aláírás, tesztvezetés adatai.

Tárolási időtartam: érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? : Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.7. Szerződéskötés folyamat

Cél: Új és használt gépjárművekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése

Kezelt Adatok köre: Adásvételnél az adásvételi szerződésen megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, számlázással kapcsolatos adatok (továbbá tanúk adatai).

Tárolási időtartam: Szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. 

Számlázási adatokat a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év

A számlázási adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

Kinek adjuk át ezeket az adatokat? : Importőr, Adatfeldolgozók

 

4.8. Szervizszolgáltatások

Cél: Érintett által megrendelt szervizszolgáltatás teljesítése érdekében.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése

Kezelt Adatok köre: A gépkocsinak az űrlapon megadható adatai (ideértve a jármű rendszámát, alvázszámát, típusát, évjáratát és a megtett kilométerek számát)

szerviz folyamatok, időpont, név, e-mail cím telefonszám,igényelt szolgáltatás megjelölése, preferált dátum, preferált időpont

Tárolási időtartam: Szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. 

Számlázási adatokat  a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év

A számlázási adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

 

4.9. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Cél: a tartozék és alkatrész megrendelése és átadása, számla kiállítása.

Jogalap: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

Kezelt Adatok köre: Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási, számlázási, szállítási adatok, megrendelt termékekre vonatkozó adatok, fizetési mód, végösszeg, megjegyzés.

Tárolási időtartam: Szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. 

Számlázási adatokat a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év

A számlázási adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

 

4.10. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Cél: Munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, valamint jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c. pontja).

Kezelt Adatok köre: A munkaszerződésen megadható azonosítási, kapcsolattartási adatok.

Személyes adatok címzettje: Társaság vezetői a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó adatfeldolgozói, a Társaság megbízásából bérszámfejtést végző adatfeldolgozó, a Társasággal közös adatkezelő munkaerő kölcsönző vállalkozás.

Tárolási időtartam: A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 8 év, kivéve a szolgálati idő és a nyugdíj kiszámításához szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

4.11. Közösségi oldal

A Hovány-Carlion Kft. elérhető Facebook, Instagram, TikTok közösségi portálokon.

Cél: Új információk, hírek, aktualitások, további rendezvények, ajánlatok szóló tájékoztatások érdekében.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Kezelt Adatok köre: -

A Hovány-Carlion Kft. a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, és nem kezeli saját belső rendszerében

Tárolási időtartam: érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. azaz a leiratkozásig.

Hovány-Carlion Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a közösségi oldalak független adatkezelők, amely adatkezelők adatkezelésről szóló tájékoztatásukat saját oldalukon keresztül lehet elérni.

 

4.12. Cookiek kezelése

A Hovány-Carlion Kft. a weblapján tett felkeresések, látogatások során ún. sütiket (cookiek-kat) használ, amelyek kisméretű adatfájlok.

Cél: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése.

Jogalap: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy weblapon tett látogatása során a szerver cookie-kat küld a böngészőnek majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére. A fentiek okán böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütiket letilthatja vagy korlátozhatja, ugyanakkor ebben az esetben ez kihatással lehet az oldal elérhető bizonyos funkciókra.

Cookie-k kikapcsolása

Természetesen az érintett beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva az érintett megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival.

A böngésző súgójában is hasznos tudnivalók találhatóak.

A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )
A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )
Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )
A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )
A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )

Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A Társaság webhelyére tett látogatáskor egy webanalitikai szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

A Társaság a kereső cookie-k használatával információkat gyűjt arról, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A  kereső cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

Értékesítési célokat szolgáló cookie-k

Az oldal használ cookie-kat, amelyek olyan célzási megoldást nyújtanak, amellyel a már elért felhasználókat célozhatja meg újragondolt megoldással, üzenetekkel. A használt célzási opcióval pontosan követhető, hogy a felhasználó hogyan reagál egy weboldalra vagy egy konkrét kreatívra.

 

4.13. Szerződésen kívül okozott károk

Cél: Amennyiben az érintett a megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt, például, bármelyik kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, a kárral kapcsolatos igényérvényesítés

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Kezelt adatok köre:  A kárbejelentő nyomtatványon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a vezetői engedéllyel, a gépkocsival és a káreseménnyel kapcsolatos adatok;

Tárolási időtartam: jogi igény érvényesítésének időtartama, de legalább a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja.

 

4.14. Visszahívási akciók

Cél: Biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az ügyfél biztonsága érdekében.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti érintett személy létfontosságú érdekének védelme.

Kezelt adatok köre:   ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, számlázással kapcsolatos adatok

Tárolási időtartam: jogi igény érvényesítésének időtartama, de legalább a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja.

 

4.15. Egyéb adatkezelések

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

5. Adatok továbbítása

Ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezetek részére való továbbítása

 • A Társaság az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén vagy a Társaság és más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése illetve teljesítése érdekében továbbít személyes adatokat az Európai Unión kívüli országokba, valamint adja át a személyes adatokat meghatározott harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra. (GDPR 49. cikk a) és c) pontja
 • Egyéb esetekben a GDPR 49. cikk feltételeinek teljesülése esetén.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy adattovábbítás esetén címzettek az Európai Union belül találhatók, így nem történik adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.1. Főbb adatfeldolgozók:

Finanszírozó Banknak, Lízing társaságnak, Biztosítónak való átadás

A Társaság tevékenységéhez hozzátartozik, hogy a jármű értékesítés körében a finanszírozó Bankkal, Lízing társasággal, valamint a járművekkel kapcsolatban bekövetkezett káresemények vonatkozásában, illetve biztosítás szerződéskötés vonatkozásában a Biztosítóval kötött adatfeldolgozói szerződés szerint, annak megbízása alapján személyes adatokat rögzít, tárol azokat továbbítja a megbízó részére. Ezen szerződések teljesítése során a Társaság adatfeldolgozónak minősül és a személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség is terheli. Ebben az esetben Bank, Lízing társaság, Biztosító ad az adat kezeléséről részletes tájékoztatást.

Merkantil Bank Zrt, Euroleasing Zrt, Cofidis Bank, Mercedes-Benz Credit, Elsőbiztosítás Kft

 

Importőrnek való átadás

A Társaság által értékesített új és használt gépjármű vásárlása esetén, illetve ezek karbantartása és javítása során a garancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén megillető további jogok aktiválása és érvényesítése érdekében az adatokat át kell adni a gépjármű márkaképviseletéhez, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben gépjármű márkaképviselete, illetve a gépjárműgyártó is adatok kezelőjévé válik.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk az adatokat a gépjármű márkaképviseletéhez, illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék az ügyfelet annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben gépjármű magyarországi márkaképviselete, illetve a gépjárműgyártó is az adatok kezelőjévé válik.

P Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest, André Citroën utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-263904)

5.2. Egyéb Adatfeldolgozók

Hrotkó Gábor                      Informatika

Rubin DMS                            Vállalatirányítási rendszer

Csiha Kft                                Szerverpark fenntartás

Sztracinszki István                 Informatika, fejlesztés

Tóth Tibor Tamás                   Webfejlesztés

Polyák Tímea                         Adótanácsadó

Elit-Trend Kft                         Tenderek, Flotta partnerekkel való kapcsolattartás

Panka Gábor                          Export értékesítés ügyintézés

Badacsonyi Endréné              Könyvvizsgáló, tanácsadó

 

6. Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Társaság biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül adatvédelmi megbízottunk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaság az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

7. Az érintett személy jogai

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. A GDPR 11. cikk (2) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő az érintett GDPR 15–22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
A GDPR 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 Ha Ön a Hovány Autó Planet Kft-nek az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmével illetve tiltakozásával kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet; továbbá ha a Hovány Autó Planet Kft a fenti határidőket elmulasztja; akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 15 napon belül – bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulhat továbbá jogainak megsértése – így különösen a tájékoztatás megtagadása – esetén is. A per elbírálása a Kecskemét Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járási bíróság előtt is megindítható. Az ügyfél adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9..e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Hovány  Autó Planet Kft-nél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

 

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentő rendszer adatkezelésével kapcsolatban

 

Adatkezelő:

Neve:

Hovány-Carlion Kft

Képviselője:

Karmazsin Sándor

Székhelye:

6000 Kecskemét, Szent László krt. 81.

Compliance Telefonszám:

+3630/601-6605

E-mail:

compliance@hovany.hu

 

 

Adatkezelés célja:

-          jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt bejelentése,

-          a jogsértést bejelentők védelme,

-          bejelentő tájékoztatása a bejelentés kivizsgálásáról vagy mellőzéséről és annak indokáról, a kivizsgálás eredményéről, a megtett, vagy tervezett intézkedésről,

-          a mulasztott, bejelentett személyt tájékoztatni kell a bejelentésről, az őt megillető jogokról.

-          a bejelentés kivizsgálása (a lehető legrövidebb időn belül, kézhezvételtől számított 30 nap),

-          a határidő meghosszabbításáról tájékoztatás, különös indok esetében (nem haladhatja meg a 3 hónapot),

-          meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására, a feltárt hibák okainak megszűntetése,

-          amennyiben a bejelentés alapján bűntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Adatkezelés jogalapja:

-          2023. évi XXV. tv.

-          munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9.§ (2) bekezdés,

-          foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2020. évi CXXXV. tv,

-          115/2021. (III.10.) Kormányrendelet,

-          94/A.  § (1) A Gazdasági Versenyhivatal által létrehozott, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény,

-          2011. évi CXI. törvény 11/A. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvénnyel összefüggő feladatok,

-          2012. évi II.

-          törvény 160/A. A bejelentő üldözése.

Érintettek köre:

 bejelentő (neve, elérhetősége: telefonszám, e-mailcím, aláírás)

foglalkoztatásra irányuló jogviszony:

-          az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

-          a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

-          a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

-          a foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

-          az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

-          foglalkoztató:

-          a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

-          foglalkoztatott:

-          jelenleg foglalkoztatott,

-          az a foglalkoztatott, akinek megszűnt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya,

-          a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

-          kivizsgálásban résztvevő (összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályokat kell alkalmazni) (neve, címe, elérhetősége):

-          más külső szervezet-

-       az a személy, akinek a magatartására vagy mulasztására a bejelentés okot adott (neve, beosztása, jogi képviselőjének neve, elérhetősége).

-       az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik (neve, beosztása, aláírása).

 

Adatkezelés módja: Az adatkezelés papír alapon (jegyzőkönyvek, munkavállalói nyilatkozatok) és elektronikus formában (kivizsgálási napló) is történik.

 

Adatok törlése:

Haladéktalanul törölni kell azokat az adatokat, amik nem a bejelentőre, bejelentettre és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval nem rendelkező adatokat.

Az elektronikus rendszerben a bejelentéssel, a bejelentés alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés megtételétől számított 5 évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

Tájékoztatás, hozzáférés jogának korlátozása:

 

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, - a természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti -, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a bejelentett személy számára.

A bejelentő jogai:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk) Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra, továbbá, ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk) A személyes adatot törölni kell, ha

az adatkezelés célja megszűnt;

az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

az adatkezelés jogellenes;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is.

 

Jogorvoslat igénybevétele:

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz/felelőshöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások (www.naih.hu)

Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. §,) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.